ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Stratton Maes. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2. Getekende offerte
Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra Stratton Maes door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door Stratton Maes opgestelde offerte, per fax, mail, brief in zijn bezit kreeg.
Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Confidentialiteit Stratton Maes verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Stratton Maes aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Stratton Maes, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 4. Vrijwaring door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Stratton Maes van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 5. Facturering
Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Stratton Maes het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Stratton Maes heeft het recht om iedere opdracht afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Klachten binnen 8 dagen
Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als de leverancier niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 9. Betaling binnen 15 dagen
Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, worden betaald.

Artikel 10. Schadevergoeding en verwijlintresten
Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Stratton Maes de afwerking van de planning die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Stratton Maes het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13. Rechtbank van Kortrijk

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.