Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit?

De gegevens komen in het bezit van STRATTON MAES door een online beveiligd contactformulier of door het ondertekenen van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden deze verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

Enkel gekwalificeerd personeel van STRATTON MAES heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens, tenzij enkel de nodige contactgegevens voor een samenwerking met externe partners.

STRATTON MAES behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang (direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan STRATTON MAES bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. STRATTON MAES kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door STRATTON MAES aangeboden diensten. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld nagezien en verwerkt worden door personeel van STRATTON MAES wanneer u zich inschrijft voor een opleiding of dergelijke.

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt STRATTON MAES persoonsgegevens. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven echter steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

E-mailadressen worden ook gebruikt om u op de hoogte te brengen van belangrijk nieuws of updates omtrent uw product, afgenomen dienst of onze werking, dit via nieuwsbrieven. Ook kan u zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief, via een uitschrijven-optie onderaan de nieuwsbrieven.

Verder worden contactgegevens gebruikt voor facturatie doeleinden, om de boekhouding wettelijk in orde te brengen en u te kunnen contacteren of informeren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

STRATTON MAES verwerkt de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en kantoorinformatie) die nodig zijn voor de uitvoering van de afgenomen diensten. Er worden geen gevoelige gegevens opgevraagd of bijgehouden (zoals religieuze overtuigingen, politieke opinie, medische gegevens, …).

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om alle gegevens te verwijderen (u heeft het recht om vergeten te worden), dit bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn bij STRATTON MAES en de samenwerking wenst stop te zetten.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan uw gegevens indien deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan STRATTON MAES.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kan men dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.

U dient STRATTON MAES dan ook onverwijld op de hoogte te houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers.


Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.